uu快三平台

 • <tr id='JZcbA9'><strong id='JZcbA9'></strong><small id='JZcbA9'></small><button id='JZcbA9'></button><li id='JZcbA9'><noscript id='JZcbA9'><big id='JZcbA9'></big><dt id='JZcbA9'></dt></noscript></li></tr><ol id='JZcbA9'><option id='JZcbA9'><table id='JZcbA9'><blockquote id='JZcbA9'><tbody id='JZcbA9'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='JZcbA9'></u><kbd id='JZcbA9'><kbd id='JZcbA9'></kbd></kbd>

  <code id='JZcbA9'><strong id='JZcbA9'></strong></code>

  <fieldset id='JZcbA9'></fieldset>
     <span id='JZcbA9'></span>

       <ins id='JZcbA9'></ins>
       <acronym id='JZcbA9'><em id='JZcbA9'></em><td id='JZcbA9'><div id='JZcbA9'></div></td></acronym><address id='JZcbA9'><big id='JZcbA9'><big id='JZcbA9'></big><legend id='JZcbA9'></legend></big></address>

       <i id='JZcbA9'><div id='JZcbA9'><ins id='JZcbA9'></ins></div></i>
       <i id='JZcbA9'></i>
      1. <dl id='JZcbA9'></dl>
       1. <blockquote id='JZcbA9'><q id='JZcbA9'><noscript id='JZcbA9'></noscript><dt id='JZcbA9'></dt></q></blockquote><noframes id='JZcbA9'><i id='JZcbA9'></i>
        Th? ba, 17/3/2020, 17:26 (GMT+7)

        Vi?n c?nh nào cho bóng ?á chau ?u mùa này?

        B?t k? cu?c h?p kh?n c?a UEFA cho k?t qu? nào h?m nay, bóng ?á chau ?u mùa này v?n s? ph? thu?c vào di?n bi?n c?a Covid-19.

        H?m nay 17/3, Liên ?oàn bóng ?á chau ?u (UEFA) s? h?p qua video conference v?i 55 liên ?oàn thành viên. Tuy nhiên, cu?c h?p này c?ng ch? có th? v? ra m?t "???ng h??ng", hay m?t "l? trình", ?? các thành viên UEFA t? ?i?u ch?nh ? m?i n?n bóng ?á c?a mình. Ly do là ngay lúc này, cau h?i "khi nào Covid-19 m?i ch?m d?t?" ch?a th? có l?i ?áp.?

        Vi?n c?nh r? ràng nh?t v? mùa gi?i hi?n t?i c?a bóng ?á chau ?u 2019-2020 s? ph? thu?c vào di?n bi?n c?a d?ch b?nh ? chau l?c này. Và vì l? ?ó, nh? ky gi? uy tín ng??i Italy Gabriele Marcotti - chuyên gia bóng ?á uy tín c?a ESPN (M?) - nh?n ??nh, t?t c? s? cùng tìm ra ph??ng án "ít t? nh?t".

        Quy?t ??nh c?a UEFA v? th?i ?i?m t? ch?c Euro 2020 s? tác ??ng l?n nh?t ??n bóng ?á chau l?c. ?nh: Reuters.

        D??i ?ay là nh?ng v?n ?? ???c ch? ??i trong b?i c?nh bóng ?á chau ?u ?ang b? tê li?t vì ??i d?ch.?

        Cu?c h?p UEFA h?m nay quy?t ??nh vi?c gì????u tiên, theo L’équipe?(Pháp), cu?c h?p s? ???c tri?n khai t? lúc 10h h?m nay 17/3, theo gi? Nyon, Th?y S? (t?c 15h gi? Hà N?i), khi các thành viên tham d? ???c g?i video m?i h?p. D? ki?n, lúc 13h, cu?c h?p s? ??a ra nh?ng th?ng ?i?p. Th?i gian c?ng b? k?t qu? có th? s? còn mu?n h?n. Cu?c h?p này s? tìm l?i ra cho các gi?i ??u c?a UEFA, g?m Euro 2020, cùng hai Cup chau ?u : Champions League, Europa League. Theo Marcotti, UEFA s? v?ch ra l? trình, t? ?ó làm c?n c? cho các thành viên d?a vào ?? t? ?i?u ch?nh gi?i qu?c n?i c?a h?. Vì m?t gi?i qu?c n?i s? có t??ng lai th? nào còn ph? thu?c vào y chí c?a các CLB, c?ng nh? ph? thu?c vào ?ánh giá tình hình và ch? th? t? chính ph? và c? quan y t? có trách nhi?m ? t?ng qu?c gia.

        Nh?ng kh? n?ng nào ???c ??t ra cho ba gi?i ??u quan tr?ng c?a UEFA trong n?m nay và s? có nh?ng v?n ?? gì c?n gi?i quy?t??Lúc này, d? ?oán c?a truy?n th?ng chau ?u ??u thiên v? ph??ng án lùi Euro 2020 sang n?m sau, có th? là vào hè 2021. ?ay ???c xem là ph??ng án b?t ?èn xanh ?? Champions League, Europa League l?n các gi?i V?QG mùa hi?n t?i có th? kéo dài th?i h?n k?t thúc so v?i th??ng l? trong n?m nay. Nh?ng m?i gi?i pháp gi? ?ay s? ?i kèm v?i r?t nhi?u v?n ?? c?n gi?i quy?t, và bóng ?á chau ?u nói riêng c?ng nh? th? gi?i nói chung ?ang t?n t?i quá nhi?u gi?i ??u.

        N?u Euro 2020 d?i sang hè 2021, các gi?i ??u khác c?ng s? ph?i ?i?u ch?nh th?i gian ho?c ??ng tr??c nguy c? b? h?y b?: Euro 2021 dành cho n? c?ng ???c t? ch?c vào mùa hè, U21 chau ?u di?n ra cùng th?i ?i?m, và còn có c? Final Four (t? bán k?t tr? ?i) c?a UEFA Nations League. Vòng lo?i World Cup và c? d? án FIFA Club World Cup 2021 ???c t? ch?c ? Trung Qu?c c?ng di?n ra vào hè 2021 v?i 24 ??i (trong ?ó có 8 CLB chau ?u).

        D?i nh?ng gi?i ??u nh? Euro n? hay U21 chau ?u sang hè 2022 ???c xem là m?t ph??ng án, vì th?i ?i?m ?ó kh?ng có gi?i ??u c?p qu?c t? dành cho nam nào quan tr?ng, còn World Cup 2022 thì di?n ra vào mùa ??ng. S?p x?p l?i vòng lo?i World Cup và Nations League c?ng kh?ng t?i m?c b?t kh? thi. Th?m chí, nói nh? Marcotti, có b? Nations League ?i thì v?n ???c, ho?c tái c? c?u gi?i này ?? v?n ??m b?o vi?c ch?n ra các ??i giành quy?n d? Euro.

        Khúc m?c l?n ???c cho là n?m ? FIFA Club World Cup 2021 ? Trung Qu?c, khi m?i quan h? gi?a FIFA v?i UEFA kh?ng t?t ??p. Nh?ng ?ay là gi?i ??u mà d? ki?n có s? tham gia c?a ??n 8 CLB chau ?u và giá tr? cùng s? thu hút c?a nh?ng ??i bóng này ?nh h??ng quan tr?ng ??n c? gi?i. FIFA và UEFA kh?ng ph?i kh?ng có cách ?? th?a hi?p. Ph??ng án t? ch?c FIFA Club World Cup s?m l?i vào ??u n?m 2021 có th? ???c tính ??n, b?i ?ay là giai ?o?n ph?n l?n các gi?i s? ngh? ??ng, nh?ng n?u th?, các nhà t? ch?c s? tính ??n vi?c gi?i v? ??ch chau Phi (CAN) 2021 c?ng di?n ra khi ?y.

        M?t khi cau chuy?n Euro 2020 ???c gi?i quy?t, ho?c v?ch ra ???c "l? trình" gi?i quy?t, UEFA s? tính ??n h??ng ?i cho Champions League và Europa League. D?i Euro thì s? d?i thêm th?i gian cho hai Cup chau ?u ti?p t?c di?n ra và khép l?i mùa gi?i. Ph??ng án ?? hai gi?i Cup này ti?p t?c thi ??u g?n nh? là b?t bu?c. Nh?ng theo L’équipeBBC, m?t s? ?? xu?t hi?n t?i h??ng ??n vi?c rút ng?n các tr?n ??u t? vòng t? k?t tr? ?i: thay vì ?á hai l??t tr?n thì ch? còn m?t. ??a ?i?m di?n ra có th? c?ng s? ???c tính ??n v?i ph??ng cham di chuy?n ít ph?c t?p nh?t có th?. Th?m chí, m?t ph??ng án t? ch?c m?t gi?i ??u mini t?i hai ??a ?i?m di?n ra tr?n chung k?t là Istanbul (v?i Champions League) và Gdansk (v?i Europa League) c?ng ???c cho là ?ang xem xét.

        Tìm ra gi?i pháp cho các Cup chau ?u trong b?i c?nh mùa gi?i b? thu h?p là thách th?c l?n v?i UEFA và các liên ?oàn thành viên.?

        Các gi?i V?QG chau ?u, nh?t là n?m gi?i hàng ??u - Ngo?i h?ng Anh, Bundesliga, La Liga, Serie A và Ligue 1 s? nh? th? nào? Nh? ?? nói, UEFA s? khó lòng can thi?p. B?ng vi?c ?i?u ch?nh l?i Euro 2020 cùng Champions League và Europa League, UEFA s? m? ra h??ng ?i và m?c th?i gian ?? các qu?c gia thành viên thu x?p gi?i ??u c?a h?. ?ó ch?c ch?n s? là qu? bóng trách nhi?m khó x? ly nh?t v?i các gi?i qu?c n?i này. H?y h?n k?t qu? mùa gi?i qu?c n?i, rút ng?n giai ?o?n còn l?i, gi? nguyên k?t qu? và l?y ?ó xét thành tích (r?i l?i n?y sinh vi?c kh?ng có su?t r?t h?ng hay ph?i m? r?ng s? CLB tham d? cho mùa gi?i k? ti?p) là nh?ng s? l?a ch?n h?a h?n "??y ?au th??ng" mà các qu?c gia ph?i t? ??a ra. ?ó là ch?a k? nh?ng su?t giành quy?n tham d? Cup chau ?u mùa t?i còn ???c quy?t ??nh th?ng qua các gi?i Cup qu?c n?i (Cup FA, hay Cup Liên ?oàn Pháp, Cup Italy, Cup Nhà Vua Tay Ban Nha, Cup Qu?c gia ??c...), t??ng lai c?a nh?ng gi?i ??u này trong mùa gi?i 2019-2020 s? ra sao?

        Trong t?t c? kh? n?ng mà gi?i chuyên m?n ?ang suy ngh? t?i, Marcotti có nói ph??ng án "l?y k?t qu? hi?n t?i ?? quy?t ??nh thành tích c? mùa, hay h?y k?t qu? mùa gi?i hi?n t?i là khó x?y ra nh?t và ?iên r? nh?t".

        Marcotti có ?? c?p m?t ph??ng án v?i minh h?a ? B?, theo ?ó, m?t s? ??i s? tham gia m?t gi?i ??u mini ?? quy?t ??nh nhà v? ??ch và h?u h?t các su?t d? Cup chau ?u mùa t?i. M?t s? ??i khác s? d? m?t gi?i ??u mini n?a ?? ch?n ra các su?t d? Cup chau ?u còn khuy?t, và gi?i ??u mini cu?i cùng là ?? quy?t ??nh su?t r?t h?ng. Các gi?i ??u h?ng d??i c?ng áp d?ng cách t??ng t? ?? tìm ra ??i v? ??ch, th?ng h?ng. N?n t?ng ?? l?c các ??i ??a vào t?ng gi?i ??u mini s? là d?a trên ?i?m s? h? ?ang có ???c trên b?ng ?i?m hi?n t?i. D?u v?y, Marcotti c?ng t? th?a nh?n r?ng, ?ó kh?ng ph?i là gi?i pháp m? mi?u gì.

        V?i riêng Ngo?i h?ng Anh - gi?i ??u ???c quan tam nh?t lúc này, ???ng? h??ng có th? s? là nh? th? nào??20 CLB Ngo?i h?ng Anh s? h?p vào th? N?m 19/3 ?? tìm gi?i pháp. Nh?ng theo t? The Times, h?m qua, sáu CLB ? Championship (gi?i h?ng Nh?t Anh) - g?m Leeds Utd, West Brom, Fulham, Brentford, Nottingham Forest và Preston North End - ?? h?p kh?n. ?ó là sáu ??i hi?n gi? các v? trí giành su?t th?ng h?ng và ?á play-off th?ng h?ng lên Ngo?i h?ng Anh mùa t?i. Các CLB này "?ánh h?i" th?y nguy c? Championship mùa hi?n t?i s? kh?ng có su?t lên h?ng, n?u ph??ng án h?y k?t qu? mùa gi?i ho?c gi? nguyên k?t qu? hi?n t?i (??ng th?i kh?ng gia t?ng s? ??i tham d? mùa t?i) ? Ngo?i h?ng Anh ???c th?ng qua. H? s?n sàng lao vào cu?c chi?n pháp ly s?ng còn v?i Ngo?i h?ng Anh, n?u vi?n c?nh ?ó thành s? th?t. C?ng trong h?m nay, 24 ??i ?ang ch?i ? Championship c?ng s? có cu?c h?p video v?i nhau.

        S? d? các CLB Championship ?ang b? "nh?t" vì ?? có m?t vài phát ng?n "ích k?" t? các quan ch?c CLB ? Ngo?i h?ng Anh nh?ng ngày qua. Phó ch? t?ch West Ham và Giám ??c Th? thao Aston Villa mu?n k?ch b?n: Liverpool v? ??ch, mùa gi?i k?t thúc và kh?ng tính r?t h?ng. Giám ??c ?i?u hành Brighton thì mu?n t?ng s? ??i d? Ngo?i h?ng Anh mùa t?i lên 22 ??i v?i su?t th?ng h?ng dành cho Leeds và West Brom. ?áp l?i, c? v?n c?a CLB Preston North End b?o ?ó là "y t??ng v? ngh?a nh?t t?i t?ng nghe".

        Tìm l?i thoát cho Ngo?i h?ng Anh h?a h?n là bài toán hóc búa nh?t trong b?i c?nh d?ch b?nh ? chau ?u hi?n t?i.?

        Dù ph??ng án ???c l?a ch?n là gì, s? kh?ng th? có m?t ph??ng án nào tr?n v?n c? ??i ???ng v?i các gi?i ??u qu?c n?i.

        Còn có nh?ng v?n ?? nan gi?i nào ph?i gi?i quy?t??Tr??c tiên là chuy?n h?p ??ng c?u th?. N?u vi?c lùi l?i các gi?i ??u, hay nói cách khác là gia h?n th?i gian di?n ra và k?t thúc các gi?i ??u, bài toán v? th?i h?n h?p ??ng c?u th? s? c?n ???c gi?i quy?t. Hàng lo?t c?u th? ? m?i gi?i ??u s? h?t h?p ??ng v?i CLB c?a h? vào ngày 30/6 t?i. Lúc này, l?i ích ??i bóng và l?i ích c?u th? s? b? ?nh h??ng, n?u mùa gi?i kéo dài h?n th?ng l?. Kh?ng ch? là chuy?n l??ng th??ng, mà còn là ti?n b?o hi?m, h?p ??ng qu?ng cáo s? l?i kéo các tay ??i di?n và gi?i lu?t s? tham gia tìm l?i thoát.

        Trên t? L’équipe, ??i di?n FIFA ch? nói: "Tình hình ?ang ???c chúng t?i phan tích và ?ánh giá v? nh?ng tác ??ng ti?m tàng lên m?i m?t c?a bóng ?á. Các th?ng tin m?i nh?t s? ???c c?p nh?t sau". Ch? t?ch Hi?p h?i c?u th? nhà ngh? (FIFPro), ?ng Philippe Piat thì nói, c?ng trên L’équipe: "Trong tình hình này, n?u các c?u th? ??ng y, h?p ??ng v?n d? k?t thúc ngày 30/6 c?a h? s? ???c gia h?n thêm m?t m?c th?i gian và gi? nguyên ?u ??i l??ng th??ng. ?ó là v?n ?? kh?ng ph?i kh?ng có h??ng gi?i quy?t".

        Bên c?nh ?ó, ti?n b?n quy?n truy?n hình, chi phí t? ch?c các gi?i ??u c?ng là nh?ng thi?t h?i kh?ng th? tránh kh?i. H?u h?t các gi?i s? kh?ng mu?n h?y b? gi?i ??u, vì ?i?u ?ó s? khi?n h? ch?u nh?ng kho?n ??n bù kh?ng l?. Ngo?i h?ng Anh là gi?i ??u có giá tr? b?n quy?n truy?n hình cao nh?t hi?n t?i v?i x?p x? 3,7 t? USD m?i n?m. Ngo?i h?ng Anh g?n nh? kh?ng th? d?ng mùa gi?i l?i.

        Marcotti tin r?ng UEFA d? ki?n s? ??t m?c doanh thu kho?ng 2,25 t? USD cho Euro n?m nay. T? L’équipe ??c tính UEFA s? t?n t? 223 ??n 330 tri?u USD cho chi phí t? ch?c l?i Euro vào mùa hè n?m sau. N?u ph??ng án d?i gi?i ??u này ???c tính ??n, UEFA có l? s? kh?ng mu?n m?t mình h? gánh kho?n chi phí này. Và theo The Athletic, UEFA s? mu?n kho?n ti?n b?i th??ng ch?ng 330 tri?u USD t? các CLB và gi?i ??u thu?c h? th?ng c?a h? v?i quy?t ??nh d?i gi?i v? ??ch chau l?c sang n?m sau.

        Ch?c ch?n s? có v? s? v?n ?? c?n ???c gi?i quy?t, ?òi hòi m?t th?i gian dài h?n m?t cu?c h?p vào h?m nay c?a UEFA, ?? có th? tìm ra h??ng ?i. S? kh?ng có ph??ng án cu?i cùng và hoàn h?o nh?t ???c ??a ra, b?i còn quá nhi?u th? kh?ng ch?c ch?n làm tr? ng?i. Th? kh?ng ch?c ch?n nh?t là tình hình d?ch b?nh ?ang hoành hành. Tìm ra gi?i pháp h?p ly nh?t, th?a lòng m?i bên nh?t trong tình hình hi?n t?i có th? s? là m?t gi?i pháp mang tính xúc ph?m. T?t c? v?n còn ?ó m?t cu?c chi?n quan tr?ng h?n, b?c thi?t h?n ph?i gi?i quy?t - cu?c chi?n ch?ng l?i nCoV. Khi ?ó, bóng ?á ?ành ph?i ng?i ? gh? sau. Và nói nh? Carlo Ancelotti, "bóng ?á là th? quan tr?ng nh?t trong nh?ng th? kém quan tr?ng c?a cu?c ??i".

        Hoàng Th?ng t?ng h?p