uu快3赌钱输惨了

 • <tr id='XVxDTr'><strong id='XVxDTr'></strong><small id='XVxDTr'></small><button id='XVxDTr'></button><li id='XVxDTr'><noscript id='XVxDTr'><big id='XVxDTr'></big><dt id='XVxDTr'></dt></noscript></li></tr><ol id='XVxDTr'><option id='XVxDTr'><table id='XVxDTr'><blockquote id='XVxDTr'><tbody id='XVxDTr'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='XVxDTr'></u><kbd id='XVxDTr'><kbd id='XVxDTr'></kbd></kbd>

  <code id='XVxDTr'><strong id='XVxDTr'></strong></code>

  <fieldset id='XVxDTr'></fieldset>
     <span id='XVxDTr'></span>

       <ins id='XVxDTr'></ins>
       <acronym id='XVxDTr'><em id='XVxDTr'></em><td id='XVxDTr'><div id='XVxDTr'></div></td></acronym><address id='XVxDTr'><big id='XVxDTr'><big id='XVxDTr'></big><legend id='XVxDTr'></legend></big></address>

       <i id='XVxDTr'><div id='XVxDTr'><ins id='XVxDTr'></ins></div></i>
       <i id='XVxDTr'></i>
      1. <dl id='XVxDTr'></dl>
       1. <blockquote id='XVxDTr'><q id='XVxDTr'><noscript id='XVxDTr'></noscript><dt id='XVxDTr'></dt></q></blockquote><noframes id='XVxDTr'><i id='XVxDTr'></i>
        Ch? nh?t, 29/3/2020
        Th? hai, 10/2/2020, 13:00 (GMT+7)

        Tri?t ly làm n?ng c?a bà ch? trang tr?i t?i Th?ch Th?t

        Ch? Kim Hoa - ch? trang tr?i Hoa Viên, Th?ch Th?t tin r?ng s? b?n v?ng c?a n?ng nghi?p ph? thu?c t? duy, hành ??ng c?a con ng??i bên c?nh y?u t? t? nhiên.

        ?i sau qua kho?ng ch?c ngách ??i s?i ?á, nh? h?p t?i th?n D?c, x? Yên Bình, huy?n Th?ch Th?t, Hà N?i là m?t trang tr?i rau h?u c? r?ng l?n mang tên Hoa Viên.?

        Ch? Tr??ng Kim Hoa (53 tu?i) là ch? trang tr?i Hoa Viên r?ng h?n 60 ha. M?t s? ng??i dan ? ?ay g?i ch? là "n? chúa r?ng" vì dám t? b? cu?c s?ng ?? th? lên vùng r?ng núi ch?m hàng nghìn con l?n, tr?ng rau s?ch.

        Tri?t ly làm n?ng t? m? hình rau h?u c? l?n nh?t mi?n B?c?

        M?t góc trang tr?i rau h?u c? Hoa Viên.

        C?ng sinh v?i thiên nhiên

        Trang tr?i c?a ch? Kim Hoa b?t ngàn các lo?i rau r?ng và rau b?n ??a nh?: ngót r?ng, bò khai, rau m?, sau sau, d?n chua, m?ng r?ng, sung n?p, hoa và c? chu?i r?ng...?N?i này tr??c kia là khu v?c sinh s?ng c?a ng??i M??ng. ??t ch? y?u b? hoang ho?c ch?n th? bò. Nhìn th?y ??t ??i b? l?ng phí, ch? Hoa ?? sang nh??ng và m?i chính nh?ng ng??i M??ng v? canh tác, bón rau, nu?i l?n. Khi ??t ?ai màu m? và m? hình s?n xu?t thành c?ng l?i ???c tr? v? tay h?.

        N?m g?i mình trên cánh r?ng nguyên sinh, trang tr?i rau Hoa Viên có nh?ng ?i?u ki?n ly t??ng ?? s?n xu?t các s?n ph?m h?u c?. Tr??c ?ay ch? Hoa và các c?ng nhan ch? tr?ng rau s?ch, t? n?m 2013, chuy?n h?n sang n?ng nghi?p h?u c?. Ch? gi?i thích vì ??t ? ?ay là ??t nguyên sinh ch?a b? tác ??ng b?i các tác nhan hóa h?c và các ngu?n gay ? nhi?m. Ngoài ra, ch? Hoa cùng các c?ng s? ?? d?n 5 km ngu?n n??c m?ch t? núi Vua Bà, l?i d?ng th? n?ng ?? t??i rau.

        Sau m?i c?n m?a hay vào mùa xuan sang, các lu?ng rau th??ng b? sau ?ánh phá. Lá b? ?n nham nh?, héo vàng, th?ng l? ch?. M?t s? ng??i khuyên ch? Hoa dùng thu?c tr? sau, nh?ng ch? nh?t quy?t ph?n ??i, th?m chí huy ??ng c?ng nhan b?t b? sau m?i ngày, ??ng th?i l?i d?ng thiên ??ch ?? di?t sau.

        Tri?t ly làm n?ng t? m? hình rau h?u c? l?n nh?t mi?n B?c? - 1

        Trang tr?i s? d?ng phan trùn qu? c?i t?o ??t.

        "Th?i gian ??u sau nhi?u nh? nêm, toàn b? trang tr?i g?n nh? l?. Nh?ng sau ?ó, nhi?u loài chim kéo thành b?y sà xu?ng các lu?ng rau ?n sau, k? nh?ng, th?n l?n, cóc tr??n t? s??n núi ra ?? s?n m?i. Sinh thái l?i tr? v? m?c can b?ng", ch? Hoa chia s?. Ngo?i ra, khi sau xu?t hi?n nhi?u, ch? h??ng d?n m?i ng??i dùng l??i ??y chúng ra, d?n l?i phía ngoài t?m l??i ?? chim mu?ng, th?n l?n v?n có ch? v? ki?m ?n.

        C?ng tác dan v?n trong n?ng nghi?p

        N?m 2006, ch? Hoa ?? ngh? ?ng Nguy?n C?ng Hoàng, lúc b?y gi? là m?t trung ??i tr??ng t?i Tr??ng L?c quan 1, v? trang tr?i giúp quán xuy?n và bao quát c?ng vi?c. ?am mê n?ng nghi?p, ?ng Hoàng xu?t ng?, theo ch? Hoa lên chan núi Vua Bà c?i t?o ??t, nu?i l?n, tr?ng rau cùng h?n 100 c?ng nhan khác.

        ?i?u ??c bi?t r?ng là ?ng Hoàng l?i ch? ??ng áp d?ng chi?n thu?t quan ??i vào trong n?ng nghi?p. V?i ?ng, ph?m ch?t c?a m?t ng??i ch? huy quan ??i là c?ng r?n ?úng lúc và bi?t "l?y nhu ?? th?ng c??ng".

        "Ng??i trung ??i tr??ng ph?i bi?t cùng ?n, cùng ?, cùng làm vi?c v?i chi?n s?; thì m?t ng??i làm n?ng c?ng th?. Ngoài c?ng vi?c, t?i cùng ch? Hoa c? g?ng ch?m lo ??i s?ng v?t ch?t và tinh th?n cho anh em c?ng nhan. T?i g?i vui ?ó là c?ng tác dan v?n trong n?ng nghi?p, ?ng Hoàng tam s?.

        Tri?t ly làm n?ng t? m? hình rau h?u c? l?n nh?t mi?n B?c? - 2

        ?ng Hoàng tr?c ti?p h??ng d?n c?ng nhan m?t s? k? thu?t tr?ng tr?t.

        Nh?ng cau chuy?n nh? làm sai m?t c?ng ?o?n hay thi?u sót trong c?ng vi?c là chuy?n kh?ng th? tránh kh?i. ?ng k?, có l?n m?t c?ng nhan làm sai quy trình bón cay, nh?ng thay vì phê bình ch? ??ng ng??i, ?ng l?i ??i ??n khi h?t gi? làm m?i g?i h? ra nói chuy?n riêng, phan tích ?úng sai, ??ng viên ?? h? hi?u và rút kinh nghi?m.

        V?i nh?ng ng??i m?i vào, ?ng dành th?i gian ?? trò chuy?n, n?m b?t tam t?, nguy?n v?ng c?a h?. Theo ?ng, m?i ng??i ?óng vai trò nh? m?t m?-?un trong h? th?ng; khi bi?t ??ng viên, k?t n?i l?n nhau s? t?o nên hi?u qu?.

        Trong h?n 100 c?ng nhan làm vi?c t?i trang tr?i có kho?ng 10% ??n t? các mi?n ??t xa x?i nh? Thanh Hóa, Qu?ng Ng?i, Hà T?nh... trong ?ó có c? ?ng Hoàng. H? sinh s?ng ngay t?i nh?ng mái nhà c?p 4 ?an xen gi?a các khu tr?ng rau. H? coi làm n?ng là ni?m vui, ??t r?ng là quê h??ng và nh?ng ng??i ch? em c?ng nhan khác là gia ?ình.

        N?ng nghi?p h?u c?: h??ng ?i b?n v?ng

        Su?t 5 n?m ??u chuy?n h??ng sang m? hình rau h?u c?, ch? Hoa bù l? liên t?c. Tr??c cau h?i "Rau s?ch h?u c? là b??c ti?n hay th?t lùi c?a ch??", ch? kh?ng ??nh, ?? s?n xu?t ???c rau h?u c? lu?n c?n nh?ng b??c ??m. M? hình này là phát tri?n b?n v?ng, dài h?n, ph?i có s? ??u t? ban ??u.

        "C?ng c?y là c?ng b? - C?ng làm c? là c?ng ?n", ch? Hoa lu?n nh?c nh? các c?ng nhan c?a mình hi?u r?ng, tác d?ng c?a vi?c ch?m sóc cay tr?ng là r?t l?n. D?n d?n, ng??i ta kháo nhau và tìm ??n trang tr?i c?a ch? ngày m?t ??ng.

        H?c sinh, sinh viên ??n tr?i nghi?m, h?c h?i. Các giáo s?, ?oàn th?, t? ch?c ??n tìm hi?u và nghiên c?u. Qua nh?ng l?n nh? v?y, ch? Hoa, ?ng Hoàng l?i sàng l?c th?ng tin v? k? thu?t và c?ng ngh? ch?m sóc cay tr?ng, th? nghi?m ngay t?i trang tr?i ?? chia s? v?i c?ng nhan.

        Tri?t ly làm n?ng t? m? hình rau h?u c? l?n nh?t mi?n B?c? - 3

        M?t s? loài cay nh? d?a chu?t, su hào ???c tr?ng xen canh trong nhà màng.

        S?n ph?m b??c ??u thu v? l?i nhu?n và ??t s?n l??ng cao, kho?ng m?t t?n m?i ngày là ph?n th??ng cho nh?ng n?m tháng gian nan c?a ch? Hoa, ?ng Hoàng và các c?ng s?.

        Ngoài h??ng s?n xu?t rau h?u c?, ch? Hoa ti?p t?c ?p ? d? ??nh tr?ng các lo?i cay th?o d??c h?u c?, cay ch?ng oxy hóa và ch?ng l?i s? phát tri?n c?a các t? bào ác tính. Ch? t? tin vào t??ng lai c?a trang tr?i Hoa Viên và cho r?ng "san ch?i th?o d??c là m?t san ch?i c?ng b?ng".

        S?n ph?m rau c?a trang tr?i Hoa Viên ??t tiêu chu?n h?u c? c?a B? N?ng nghi?p M? (USDA) Certificate No: 91038 Certified Organic by CERES và ch?ng nh?n h?u c? phù h?p tiêu chu?n IFOAM Norms for Organic Production v?i m? s? ch?ng nh?n: VICA S052 – PRO – 0005.

        Rau h?u c? là lo?i rau canh tác trong ?i?u ki?n hoàn toàn t? nhiên, ??m b?o tiêu chu?n 5 kh?ng: kh?ng bón phan hoá h?c; kh?ng phun thu?c b?o v? th?c v?t; kh?ng phun thu?c kích thích sinh tr??ng; kh?ng s? d?ng thu?c di?t c?; kh?ng s? d?ng s?n ph?m bi?n ??i gen.

        Ng?c Ly

        Chia s? bài vi?t qua email